본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

Thông tin du lịch

Bào tàng lịch sử thành Hong Ju

Bào tàng lịch sử thành Hong Ju

Bào tàng lịch sử thành Hong Ju

Bào tàng lịch sử thành Hong Ju, situated within the Hongjuseong Fortress, consists of one above-groudn floor and two underground floors. Jang Sa-ik, a popular vocalist from Hongseong, narrates stories related to the Hongjuseong Fortress and descriptions of the history of Hongseong.

Ngoài ra, nơi đây còn trưng bày những tài liệu chi tiết về những vĩ nhân được sinh ra tại thành Hong. Ngay từ cửa ra vào, nếu đánh trống ta co thể thấy biểu tượng chủ đề "đất Hong Ju của ngày xưa" để thể hiện rằng thành Hong có địa thế như cái trống.

Đi vào sảnh trưng bày ta co thể xem mô hình phục dựng thành Hong Ju đã được phục dựng dựa theo bản đồ năm 1871. Ngoài ra nơi đây con giới thiệu các danh nhân của Hong Ju như Chue Young, Sung Sam Mun, Kim Bok Han, Lee Sol, Han Young Un, Kim Jwa Jin.v.v.

Bên cạnh những vĩ nhân của Hong Ju, còn có trưng bày những di vật thể hiện tư tưởng của họ. Ta có thể cảm nhận được lòng yeu nước của người dân thành Hong Ju qua những bức tranh phản chiếu không gian hiện thực ngày xưa, những nghĩa binh Hong Ju của thời đại và phong trào đấu tranh độc lập cua thành Hong cũng như lòng yeu nước của người dân Hong Ju từ thời Chosun đến thời kỳ Nhật trị. Những bài thơ về thời đại do Lê Su Kwang mục sư, học giả nổi tiếng sáng tác với chủ đề "sự lớn mạnh của Nae Pho" Bảo tàng lịch sử thành Hong Ju mở cửa tháng 05 năm 2011.

  • Bào tàng lịch sử thành Hong Ju 1
  • Bào tàng lịch sử thành Hong Ju 2
  • Bào tàng lịch sử thành Hong Ju 3
  • Bào tàng lịch sử thành Hong Ju 4
  • Bào tàng lịch sử thành Hong Ju 5
  • Bào tàng lịch sử thành Hong Ju 6
  • Bào tàng lịch sử thành Hong Ju 7
  • Bào tàng lịch sử thành Hong Ju 8