본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

Thông tin du lịch

Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung

Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung

Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung

Là toà nhà được mở cửa năm 2004, nơi đây trưng bày 300 loại di vật về nông nghiệp, 300 loại di vật thời tiền sử, 150 loại đất thời Baek Je,gốm sứ thời Go ryo và Cho Sun, 250 loại di vật sinh hoạt nông nghiệp, và khoảng 20 di vật khác giúp ta hình dung được sinh hoạt nông nghiệp và lịch sử vùng Gyol Sung.

Vùng Gyol Sung nơi con người sớm định cư đã có một nền nông nghiệp phát triển nên nghề nông và âm nhạc nhà nông rất phát triển đặc biệt tại Shin Gum.

  • Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung1
  • Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung2
  • Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung3
  • Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung4
  • Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung5
  • Bảo tàng nông nghiệp Gyol Sung6