본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

Thông tin du lịch

Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin

Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin

Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin

Đây chính là nơi sinh và trưởng thành của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin - nhà hoạt động đấu tranh độc lập tiêu biểu của Hàn Quốc.

Tướng quân Kim Jwa Jin nổi tiếng là người đem lại chiến thắng trong cuộc đấu tranh làng Chong San tiểu biểu cho kháng chiến độc lập của Hàn Quốc. Tại nơi đây, năm 15 tuổi ông đã đốt văn tự đầy tớ và chia ruộng cho mọi người, 17 tuổi ông xây dựng trường Ho Myong tại trường cấp 3 Kal San để dạy tri thức mới. Từ năm 1991, Hàn Quốc đã tiến hành dự án thịnh vượng hoá, phục hồi gian chính, gian đọc sách, gian ngủ và xây thêm gian tưởng niệm, đền thờ, công viên tại đây.

Ngay 25/10 hàng năm - ngày kỷ niệm chiến thắng cuộc chiến làng Chong San, quận Hong Sung tiến hành lễ tưởng niệm để đề cao tinh thần ái quốc của tướng quân.

  • Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin1
  • Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin2
  • Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin3
  • Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin4
  • Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin5
  • Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin6
  • Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin7
  • Nơi sinh của Tướng quân Beak Ya Kim Jwa Jin8