본문 바로가기 대메뉴 바로가기

美來路Hongseong

Giới thiệu về Hongseong

Nguồn gốc

Huyện Hongseong là một huyện được hợp thành bởi uyện Gyeolseonghuyện Hongju cũ.

Hongju vốn là Unju của Goryeo năm 995 được đặt là tuần phủ, năm 1012 thì trở thành quan tri phủ. Sau đó được đổi tên thành Hongju.

Năm 1358, sau khi được lên cấp phó thì năm 1368 đang từ Tri phủ thì vào thời Joseon thông qua vài lần thay đổi vốn là quận Gyeolgi của Baekje nhưng vào thời Silla thông qua Gyeolseong trở thành quận Yeong của huyện Seorim, ở Unju năm 1018 thời đại Goryeo đang từ cán bộ chi thì vào năm 1172 trở thành Ngươi quản lý.

Thời Uwang bị Nhật Bản xâm lược nên người dân đã tản ra rải rác nhiều nơi đến năm 1390 người dân từ nơi khác đã đến đây định cư.

Năm 1413 thời Joseon được bổ nhiệm thống đốc thì năm 1895 thì được thăng lên làm một huyện, năm 1914 thì sáp nhập huyện Hongju, Gyeolseong và một phần của huyện Boryeong tạo thành huyện Hongseong.

Năm 1914 xã Hongju trở thành thị trấn Hongseong, năm 1942 xã Gwangcheon đã trở thành thị trấn.

Năm 1983 theo Điều chỉnh khu vực hành chính thì tất cả làng Daesa, xã Gobuk, huyện San và xã Gyeolseong và làng sáp nhập vào xã Galsan, làng Wollim-Daepyeong-Unyong xã Hongdong sáp nhập vào thị trấn Gwangcheon, làng Jungri xã Gyeolseong sáp nhập vào xã Seobu, làng Naebeob xã Hongbuk, làng Guryong xã Hongdong thì sáp nhập vào thị trấn Hongseong, đã được tổ chức lại thành 2 thị trấn là thị trấn Hongseong và Gwangcheon, 9 xã gồm Galsan-Gyeolseong-Guhang-Geumma-Seobu-Eunha-Janggok-Hongdong-Hongbuk như hiện nay.

  • history 1
  • history 2
  • history 3