본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

美來路Hongseong

hỗ trợ công nghiệp

Khoản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Khoản hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Khoản an toàn kinh doanh
  • Mục đích dự án: Hỗ trợ ổn định kinh doanh doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ tiền thanh toán nợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn nhất định về vốn
 • Quy mô và đối tượng hỗ trợ
  • Hạn mức hỗ trợ : mỗi doanh nghiệp 300~500 triệu won (dưới mức doanh thu hàng năm)
  • Doanh nghiệp thường : 300 triệu won/ doanh nghiệp xuất khẩu trên 1 triệu USD mỗi năm, doanh nghiệp được công nhận có công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp xanh : 500 triệu won
  • doanh nghiệp xanh : 500 triệu won

   Nhưng sau khi hết hạn cho vay thì trong vòng 1 năm không thể đăng ký lại.

  • Lãi suất cho vay : lãi suất thị trường nói chung (giữ mức lãi suất 1,75~2,0%)

   Doanh nghiệp được trao giải doanh nghiệp triển vọng , doanh nghiệp dẫn đầu của Chung Chong Nam – Do; Doanh nghiệp nữ giới, doanh nghiệp của người tàn tật; Doanh nghiệp được chứng nhận có công nghệ xanh được hỗ trợ thêm 1,0%

  • Thời hạn vay : cho đến khi hết tiền
 • Đăng ký và thắc mắc
  • Ban hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ vốn Chung Chong Nam – Do ((☎ 041-635-2243), Ban kinh kế và hỗ trợ doanh nghiệp Hong Sung – Gun (☎ 041-630-1612)

Tiền sáng lập và tăng cường năng lực cạnh tranh

 • Mục đích dự án
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc tự động hóa trang thiết bị, thông tin hóa, phát triển công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thúc đẩy đầu tư cơ sở như chuyển đổi dự án sang ngành công nghiệp mũi nhọn hay hỗ trợ sáng lập
 • Quy mô và đối tượng hỗ trợ
  • Hạn mức hỗ trợ : Vốn đầu tư cơ sở (2 tỷ won/ 3 năm đầu không phải trả, trả đều trong vòng 5 năm), Vốn vận hành doanh nghiệp (300 triệu won (năm đầu không phải trả, trả đều trong vòng 2 năm)
  • Lãi suất cho vay : 4,00%/ năm (lãi suất biến động)
  • Thời hạn vay : cho đến khi hết quỹ
 • Đăng ký và thắc mắc
  • Ban hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ vốn Chung Chong Nam – Do (☎ 041-635-2243), Ban chấn hưng kinh tế Chung Nam (☎ 041-539-4520)

Vốn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cải tiến

Mục đích dự án

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc hỗ trợ hình thành các công ty venture, thúc đẩy kinh tế vùng với công nghệ tiên tiến, công nghệ phát triển và thương mại hóa hàng hóa.

Quy mô và đối tượng hỗ trợ

 • Đối tượng hỗ trợ : Venture, Inno-Biz, Main-Biz, doanh nghiệp vừa và nhỏ được chứng nhận có sản phẩm mới (NEP)
 • Nội dung hỗ trợ : thiết bị sản xuất, chi phí thẩm tra thí nghiệm, vốn nguyên liệu đầu vào
 • Hạn mức hỗ trợ : dưới 500 triệu won (mỗi đối tượng 1 lần)
 • Lãi suất vay : 2,9~3,1%/năm (lãi suất biến động/ 2 năm đầu không trả, 3 năm sau trả đều)
 • Thời hạn vay : cho đến khi hết quỹ

Đăng ký và thắc mắc

Ban hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ vốn Chung Choeng Nam – Do (☎ 041-635-2243), Viện chấn hưng kinh tế Chung Nam (☎ 041-539-4520)

Tiền khôi phục doanh nghiệp

Mục đích dự án

Mục đích là khôi phục kinh doanh thông qua việc hỗ trợ vốn đối với các doanh nghiệp đang kinh doanh khó khăn do tranh chấp chủ thợ trong thời gian dài, doanh nghiệp tổn thất trên 3,0% doanh thu do thiên tai.

Quy mô và đối tượng hỗ trợ

 • Đối tượng hỗ trợ : Vốn hoạt động dành cho việc bình thường hóa kinh doanh như mua nguyên liệu đầu vào, cải tiến công nghệ kinh doanh, đưa vào công nghệ mới, phục hồi sau thiên tai, điều chỉnh cơ cấu đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Hạn mức hỗ trợ : mỗi doanh nghiệp dưới 500 triệu won (1 năm đầu không trả, trả đều trong 2 năm sau)
 • Lãi suất vay : 2,6%/ năm (lãi suất biến động)

Đăng ký và thắc mắc

 • Ban hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ vốn Chung Cheong Nam – Do (☎ 041-635-2243)
 • Ban kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp Hong Sung – Gun (☎ 041-630-1612)